Zaštita osobnih podataka - ART PRIJEVODI

Zaštita osobnih podataka

Privatnost podataka

 

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama korisnikicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, ART PRIJEVODI, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, ____________, osobni identifikacijski broj (OIB): _______________, matični broj (MB). ____________ (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnikova i korisnika usluga HDKA. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji se podaci korisnika prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

 

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

 

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnikove/korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnikovi/korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

 

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo:

ART PRIJEVODI, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, ____________, osobni identifikacijski broj (OIB): ____________, matični broj (MB). ________________.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: _________________.

 

*Svi pojmovi odnose se ravnopravno na oba spola, iako je korišten muški rod.

 

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

 

1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge:

 

1. ime i prezime;

2. datum, mjesto i država rođenja

3. adresa stanovanja (ulica, broj i mjesto)

4. kontakt broj telefona i/ili mobitela;

5. kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

6. osobni identifikacijski broj (OIB)

7. titula/akademski naziv

8. korisnikstvo u strukovnoj komori

9. broj upisa komore/licence

10. korisnikstvo u drugim organizacijama

11. naziv poslodavac

12. adresa poslodavca

13. sjedište poslodavca

14. broj telefona i/ili mobilnog telefona kod poslodavca

15. kontakt podatke elektroničke pošte kod poslodavca (e-mail adresa)

 

2. Iz drugih izvora odnosno od naših partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

 

3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, aplikacijama i Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

 

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.

 

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

 

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili korisnika. Podatke koje HDKA ne sakuplja niti pregledava:

 

a) podatke o IP adresi;

b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;

c) podatke o navikama korisnikova/korisnika:

 

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge, kako bi razumjelo načine na koje korisnikovi i korisnici koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik/korisnik u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

 

Izvršenje ugovornih obveza

Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, rješavanja prigovora korisnikova te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

 

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

 

Ispunjavanje zakonskih obveza

Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

 

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti Društva ako je korisnik dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

 

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim informacijama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ne usprotivi takvoj obradi.

 

Kako bi korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

 

Interne svrhe

Društvo koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija, a sve u skladu sa Zakonom o udrugama.

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

 

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Društva ili privola korisnika, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

a) podaci o postojećim korisnicima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;

b) podaci o potencijalnim korisnicima: 3 mjeseca;

c) podaci o korisnikovima-trajno

 

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Društva i/ili privole korisnikova mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi, a nije protivno drugim zakonskim propisima.

 

Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima

Društvo se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

 

Pravo na ispravak netočnih podataka

Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;

b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka;

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

 

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Društvo će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika.

 

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Ukoliko se osobni podaci korisnika i obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga.

 

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

 

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 

a) privole korisnika ili korisnika;

b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;

c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika

 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja korisnika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik/korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola korisnika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

 

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu ili adresu:

 

ART PRIJEVODI,

n/r Službenika za zaštitu podataka

_____________

10 000 Zagreb

______________ (mail)

 

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

U Zagrebu, ožujak 2021. godine.